KARTA ROWEROWA

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – ROK SZKOLNY 2023/24

-TERMINY EGZAMINÓW TERETYCZNYCH zobacz

-TERMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO (JAZDA NA ROWERZE) zobacz


KLASA IVA – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA I (uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają numery od 1 do 12):

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

KLASA IVA – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA II (uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają numery od 13 do 24):

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

(hasła dostępu będą podane uczniom na egzaminie)


KLASA IVB – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA I (uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają numery od 1 do 12):

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

KLASA IVB – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA II (uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają numery od 13 do 24):

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

(hasła dostępu będą podane uczniom na egzaminie)


KLASA IVC – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA I (uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają numery od 1 do 12):

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

KLASA IVC – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA II (uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają numery od 13 do 24):

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

(hasła dostępu będą podane uczniom na egzaminie)


INNE KLASY – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA I:

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

INNE KLASY – EGZAMIN TEORETYCZNY: GRUPA II:

-I TERMIN: KLIKNIJ TUTAJ

-TERMIN POPRAWKOWY: KLIKNIJ TUTAJ

(hasła dostępu będą podane uczniom na egzaminie)


Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową pobierz

Wzór arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zobacz


PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawa prawna: Prawo o Ruchu Drogowym: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 512): Art. 96.

 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
  1) rowerem – jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
  2) motorowerem – jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
  3) pojazdem zaprzęgowym – jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.
  2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

Art. 97.

 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

 1. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

Najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem do egzaminu:
-podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym: droga, jezdnia, pas ruchu, pobocze, oś jezdni, ścieżka dla rowerów, przejście dla pieszych itp.,
-ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów,
-prawa i obowiązki pieszego i rowerzysty; zakazy dotyczące rowerzystów,
-zasady korzystania z drogi przez rowerzystów; postępowanie rowerzystów wobec pieszych,
-zagrożenia jakie mogą spotkać rowerzystę w mieście i terenie niezabudowanym,
-ogólna budowa roweru, -przygotowanie roweru do jazdy,
-podstawowe i obowiązkowe wyposażenie roweru,
-znaki dotyczące pieszych i rowerzystów,
-hierarchia ważności znaków, sygnałów, poleceń i przepisów,
-podstawowe manewry w ruchu drogowym (włączanie się do ruchu, wymijanie, wyprzedzanie, omijanie, zatrzymanie i postój pojazdu),
-zmiany kierunku ruchu,
-rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez nie,
-przekazanie informacji o wypadku,
-udzielenie pierwszej pomocy.

Opanowanie umiejętności jazdy na rowerze:
-przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
-wsiadanie i wysiadanie z roweru (utrzymanie równowagi),
-utrzymanie kierownicy jedną ręką,
-jazda do przodu po prostej i łukach,
-jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemka”),
-hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
-właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
-prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, zmiana kierunku jazdy.

Potwierdzeniem znajomości przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz umiejętności jazdy na rowerze jest egzamin. Egzamin składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Zasady obowiązujące podczas egzaminu opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
Egzamin teoretyczny
Egzamin teoretyczny zawiera pytania sprawdzające zakres wiedzy z następujących zagadnień:
-znajomość podstawowych pojęć związanych z ruchem drogowym,
-znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego,
-znajomość znaków i sygnałów występujących na drodze,
-znajomość obowiązkowego wyposażenia roweru oraz zasad jego eksploatacji,
-umiejętność określenia pierwszeństwa przejazdu,
-znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
-znajomość zasad kulturalnego i bezpiecznego poruszania się po drodze.
Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu składającego się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu wynosi 35 minut. Aby test został zaliczony trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 20 pytań (80%). Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, wyznacza się kolejny egzamin, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny odbywa się na placu lub sali gimnastycznej i obejmuje przejazd na rowerze po wyznaczonej trasie. Ocenie podlegają:
-pozycja kierującego na pojeździe,
-włączanie się do ruchu,
-upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
-jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami,
-hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu,
-stosowanie się do zasad wynikających ze znaków drogowych.
Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin poprawnie wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content