„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

Program „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” realizowany był w roku szkolnym 2010/2011. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 – Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych-podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych szkoły; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno- przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia. Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., które w pełni korespondują ze strategią wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

Jego istotą będą wdrożone programy rozwojowe szkół obejmujące: wykorzystanie zasobów platformy edukacyjnej do tworzenia zajęć i uzyskania dostępu do ogólnoświatowego kontentu edukacyjnego; stworzenie szkolnych mini portali edukacyjnych; pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia rozwojowe, w tym wspomagane przez ekspertów-realizowane w formie wycieczek dydaktycznych, np. do Multicentrum, parków krajobrazowych, placówek naukowych; wykorzystanie metod samooceny (portfolio, e–portfolio); tutoring opierający się na spotkaniach tutora z uczniem, stwarzający możliwość jego integralnego rozwoju.

Korzystając ze wsparcia merytorycznego i finansowego w naszej szkole prowadzone były zajęcia:
-koła przyrodniczego dla klas I-III,
-koła przyrodniczego dla klas IV-VI,
-zajęć wyrównawczych z matematyki,
-koła matematycznego
oraz zajęć tutoringu.
Tutoring – podstawą tej metody jest indywidualna relacja między nauczycielem a uczniem. Jest to spotkanie dwóch osób, na którym tutor-nauczyciel koncentruje się na bardzo konkretnych potrzebach i problemach młodego człowieka. W trakcie spotkania tematyka i obszary pracy są uzależnione od motywacji, zainteresowań ucznia, a przedmiotem tej pracy jest indywidualny i całościowy rozwój podopiecznego. W ten sposób rodzi się poczucie samodzielności i odpowiedzialności za własne działania: podopiecznego i tutora. Rolą tutora jest praca nad rozwojem młodego człowieka. Ma on pomóc uczniowi odkryć jego mocne i słabe strony, rozwijać talenty, kształtować osobowość. To działanie długofalowe. W naszej szkole prowadzone zajęcia z tutoringu, miały na celu:
-odkrywanie potencjału ucznia i praca nad jego wykorzystaniem;
-motywowanie ucznia do myślenia o własnym rozwoju i wspieranie go w jego działaniu;
-pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem;
-pomoc w rozwinięciu potrzebnych kompetencji osobistych i naukowych;
-pomoc w czerpaniu satysfakcji z tego, co robi uczeń;
-budowanie więzi, wspólnoty szkolnej;
-wspieranie w poszukiwaniu sensu i celu edukacji.

Zdjęcia z tutoringu:

Wycieczka do Jawora: Kościół PokojuMultiCentrum
Wycieczka do MultiCentrum w Jaworze2
Wycieczka do MultiCentrum w Jaworze3
Wycieczka do Książa
Wycieczka do Wrocławia1
Wycieczka do Wrocławia2

Create AccountLog In Your AccountSkip to content