INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Rodzice

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przesyłam zarządzenie nr 7 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie wraz z trzema załącznikami, które szczegółowo przedstawiają organizację kształcenia na odległość w naszej szkole.

Od 25 marca 2020 r. obowiązuje tygodniowy plan zajęć lekcyjnych funkcjonujący od września 2019 r. Nauczyciele będą prowadzić lekcje na odległość, konsultować się z Państwem i uczniami w godzinach zgodnych z planem swoich lekcji. Poniżej zamieszczone są adresy poczty służbowej wszystkich nauczycieli i dyrekcji szkoły.

W zakładce e-learning systematycznie umieszczane są materiały edukacyjne dla uczniów. Dokładne informacje dotyczące sposobu przeprowadzania zajęć, oceniania, klasyfikowania, promowania i kontaktów nauczyciel – uczeń – rodzic umieszczone są w załącznikach, przekazywane będą także przez nauczycieli poprzez szkolną stronę internetową (zakładka e-learning), komunikator w i-dzienniku, telefonicznie itp.

Pragnę także Państwa uspokoić, że pomimo funkcjonowania w szkole nauczania na odległość zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć nauczyciele będą ograniczać realizację treści podstawy programowej do minimum, tym samym ilość prac praktycznych, zadań i ćwiczeń do samodzielnego wykonywania przez uczniów w domu uwzględniając nie tylko pracę przy komputerze.

W wyżej wymienionym zarządzeniu podany jest także sposób przekazywania materiałów, zadań i ćwiczeń dla uczniów, którzy nie mają możliwości skorzystania z internetu. Zapraszam do naszej wspólnej pracy.

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

……………………………………………….                                          ……. ..  ………………… Z poważaniem
…………………………………………….                                                               ………………. Dyrektor Szkoły
………………………………..                                                             ……………………………… Bożena Małek

 

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zobacz

Załącznik nr 1: Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach zobacz

Załącznik nr 2: Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobacz

Załącznik nr 3: Sposób dokumentowania zadań oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zobacz

Adresy e-mailowe nauczycieli zobacz

Create AccountLog In Your Account