CELE I PRIORYTETY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/18

CELE I PRIORYTETY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 1. Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu uczniowi, zarówno zdolnemu, jak i z trudnościami w nauce rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.
 3. Dostosowywanie na etapie planowania oraz modyfikowanie, w trakcie realizacji, procesu edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki obserwacji ucznia, diagnozy środowiskowej i systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych oraz autoewaluacji pracy własnej przez nauczycieli.
 4. Podniesienie poziomu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej uczniów oraz umiejętności językowych.
 5. Kontrolowanie aktywności czytelniczej uczniów.
 6. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych.
 7. Opracowanie szkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 8. Wypracowanie i wdrożenie Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu jednoznacznego wskazania zadań i obowiązków wychowawcy, nauczycieli i pedagoga szkolnego jako koordynatora.
 9. Opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego w oparciu o wyniki analizy ankiet, potrzeb wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.
 10. Pogłębianie umiejętności społeczności szkolnej do edukacji włączającej.
 11. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów edukacyjnych.
 12. Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców.
 13. Aktywność uczniów w szkole.
 14. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym:
  -pogłębianie umiejętności nauczycieli do podejmowania właściwych reakcji sytuacjach kryzysowych np. ataku terrorystycznego, napaści, podłożenia bomby, zagrożenia biologicznego, chemicznego (szkolenie, aktualizacja procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych),
  -opracowanie „Strategii szkolnej w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu zapewniania bezpieczeństwa uczniom”,
  -kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów,
  -zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w internecie,
  -przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.
 15. Rozwój zawodowy nauczycieli.

 

Polecane artykuły

Create AccountLog In Your Account